Narzędzie pomagające nauczycielowi w przeliczaniu
punktów na oceny

Dopasowanie ocen do przedziałów punktowych przy zaliczeniu od 40%
i maksymalnej ilosci punktów 30:

W poniższej tabeli przedstawiony jest podział punktów, które można otrzymać z kartkówki, sprawdzianu czy testu na zakresy wraz z przyporządkowaniem odpowiadających im ocen. Parametry na podstawie których dokonano podziału ustawiawione zostały poniżej.

PrzedziałOcena
28 30 celujacy
25 27 bardzo dobry
21 24 dobry
18 20 dostateczny
15 17 dopuszczajacy
0 14 niedostateczny

Minimum na zalicznie:

Niniejsza opcja służy do określenia progu procentowego od jakiego wystawiana jest najniższa pozytywna ocena. Wartości powyżej tego progu są dzielone na równe części i przyporządkowane kolejnym ocenom.

50%

Maksymalna ilość punktów:

Poniżej należy wpisać maksymalną ilość punktów jakie uczeń lub student może uzyskać na sprawdzianie. Maksymalna ilość punktów stanowi podstawę do wyliczenia przedziałów punktowych którym są przypisane odpowiadające im oceny. Wpisując poniższą wartość z klawiatury można podać wartości po przecinku.


Dokładność:

Poniżej można wskazać z jaką dokładnością oceniany jest test czy też wypracowanie. Dzięki temu przedziały jakim przypisane są oceny mogą być dopasowane dokładnie do potrzeb sprawdzającego.

Skala ocen:

Tutaj można wybrać skalę oceniania. Domyślna skala to klasyczna szkolna od 1 do 5. Inne dostepne to rozszerzona od 1 do 6 czy tez stosowana na uczelniach wyższych od 2 do 5.